søndag 26. mai 2013

Grashoppesongar, vaktel og polarmåse på Sandsøya og Voksa 22-25.05.13

Dei siste dagane har det blitt ein del turar i felten, der har det blitt satsa ein god del på måsar på dagtid, og nattsongarlytting om natta. Dessverre så har fortsatt den virkelige gobiten uteblitt. Det mest interessante som har dukka opp blant måsane, då utanom fleire fargemerka fuglar, er ein 2K polarmåse. Når det gjeld nattsongarar så er det nye at årets andre syngande vaktel i Norge vart høyrd syngande kort på Voksa tidleg på morgonen den 24.mai. For sjølv med varmebølga som vi hadde virkar det å ha dukka opp forbausande få vaktelar i landet. Ellers så sit fortsatt åkerriksa og syng på den samme staden på Voksa, samt at det fortsatt er nokre syngande grashoppesongarar rundt omkring på øyane. (Meir om grashoppesongarane kan du lese under)

Her er eit bilde av polarmåsen.
Polarmåse 2K, Sandshamna, Sandsøya 24.mai 2013


Nok ein grashoppesongar på plass...
Grashoppesongaren som eg hadde syngande lengst vest på sørsida av Sandsøya natta til den 18.mai hadde eg verken sett eller høyrd livsteikn frå i ettertid. Men eg tenkte at eg skulle spele litt lyd når eg likevel kjøyrer forbi lokaliteten ganske så ofte. Dermed spelte eg av lyd på dagtid den 22.mai. Kort tid etter svarte det i buska like ved. Dermed var faktisk året 7.grashoppesongar på plass, og fuglen var dermed ikkje ein gjennomtrekkar slik som eg opprinneleg trudde. Så då var det berre å sette opp nettet og på med lyden. Nokre få sekund etter hang songaren i nettet. Dermed har eg no full kontroll på alle grashoppesongarane på øyane. Og faktisk så virkar alle dei 7 hannfuglane som eg har fått ringmerka å ha blitt stasjonære. Fleire har også blitt tause, noko som kanskje tyder på at det er hofuglar på plass allereie! Dermed lovar det godt for hekkesuksess i år.

Her er eit bilde av årets sjuande grashoppesongar.
Grashoppesongar 2K+ M, Kinna, Sandsøya 22.mai 2013


Det fyllest opp...
Av andre songarar så har det no starta å fylle seg skikkeleg opp med sivsongarar på øyane. Totalt er det så langt i år ein stad mellom 30-40 syngande sivsongarar som sit og syng på forskjellige stadar på Sandsøya og Voksa. Av desse har eg fått ringmerka 16 fuglar. Målet er å få ringmerka dei fleste av dei. Dermed  har eg fortsatt ein heil jobb å gjere!
Her er eit bilde av ein av sivsongarane som eg har ringmerka på Voksa.
Sivsongar 2K+ M, Voksa 17.mai 2013

tirsdag 21. mai 2013

Fuglenytt frå Sandsøya og Voksa 11-21.05.13

Dei siste dagane har det vel blitt i gjennomsnitt ca. 18 timar i felt kvar dag! Mykje av fokuset har vore på nattsongarar, og då særleg grashoppesongarar. Av små lokale raritetar kan eg nemne at øyane sin andre raudstjert har hatt tilhold i Våge på Sandsøya i godt over ei veke, der den er aktivt syngande. Dermed kan ein kanskje få øyane sitt første hekkefunn av arten i år? Ellers så vart eit skjeandpar sett på Sandsøya frå den 14.mai t.o.m. den 17.mai. Desse fuglane utgjorde den tredje funnet av arten på øyane, og mitt andre. Den 20.mai vart det sett ei enslig trane på Voksa. Eg kan også nemne at det blei sett eit tranepar i Storevika naturreservat på sørsida av Sandsøya den 4.mai. Men utenom desse små gobitane har det ikkje vore alt for spennande når det gjeld raritetar... Noko som kanskje er litt merkelig i og med at vi har hatt eit fantastisk veir med veldig bra temperaturar dei siste dagane. Men som alltid, før eller sidan så dukkar det opp eit kvart.

Her er eit par dokumentasjonsbilder av raudstjert og skjeand.
Raudstjert M, Våge Sandsøya . Her avbilda den 11.mai 2013

Skjeand M, her avbilda den 14.mai i Sandsvågen på Sandsøya. 


Endelig syngande nattsongarar!
Med den siste tidas temperturar og veir har det vore perfekte forhold for nattsongarar og nattsongarlytting. Starten på årets "sesong" blei prega av kalde og ugunstige veirforhold, men når det no endeleg blei sommartemperaturar dukka også litt av kvart opp. Den 17.mai vart årets første åkerriksehann høyrd syngande på Voksa. Dette vart ei av dei tre første åkerriksene syngande i Norge i 2013. Det vart nemleg høyrd 2 ind. syngande i Rogaland den samme natta. Åkerriksa på Voksa vart sist høyrd syngande i natt som var, så den er fortsatt på plass.

Åkerriksa blei innfanga for ringmerking. Her er
eit par bilder av fuglen i hand.
Åkerrikse 2K+ M, Voksa 17.mai 2013

Åkerrikse 2K+ M, Voksa 17.mai 2013


Ein heilt grei grashoppesongarsesong?
Denne sesongen ser ut til å blei heilt på det jevne når det gjeld grashoppesongarar. For med eit ekstremt dårleg år for arten i 2012 ser vi i år ut til å vere tilbake på eit meir normalt nivå, samanlikna med trenden dei siste åra. Så langt i år har den vore 6-7 grashoppesongarar innom på Sandsøya og Voksa. Dermed har eg egentleg overgått antallet for heile fjoråret allereie når det gjenstår ei og ei halv veke av mai. Det lovar veldig, veldig bra!
Av dei 6-7 grashoppesongarane har eg fått ring- og fargemerka 6 fuglar. Dermed er det mulig å følge dei som blir verande gjennom sommaren, og vidare i åra framover, visst dei skulle kome tilbake også ved seinare anledningar. Fortsatt er det mange ekstremt gode områder for arten som står tomme her på øyane, og normalt så dukkar det opp fuglar stort sett gjennom heile sommaren, så i år blir nok antallet ein stad mellom 10 og 20 ind. (då rekna berre hannfuglar). Dermed er det berre å sjå framover og gle seg. Eg håper at songarane får fram godt med ungar i år, for eit av måla for året er å få ringmerka ein god del av årsungane for å sjå om nokre av desse vender tilbake til hekkeloklitetane eller ikkje.

Her er eit par oversiktskart over øyane der eg har plotta inn grashoppesongarane,
samt forflytningane dei har gjort. For nokre av songarane har flytta ein god
del rund for å finne det optimale hekkeområdet.

Sandsøya

Voksa

Av dei ringmerka songarane så er det berre songar "3" som blei ringmerka på Sandsøya den 17.mai som virkar å ha forflytta seg vidare av øya. Dei andre virkar å vere nokolunde stasjonære.

Her bilder av alle årets ringmerka grashoppesongarar.

1
Grashoppesongar 2K+ M, Voksa 10-21.mai 2013
Denne songaren blei opprinneleg ringmerka den 10.mai, men natt til den
19.mai satt det ein songar og song på ein ny stad på Voksa. Dermed sette
eg opp nettet og på med lyden. Kort etter var det denne som hang i nettet.
Då hadde den forflytta seg nokre hundre meter vidare frå der eg hadde hatt
den tidligare.

2
Grashoppesongar 2K+ M, Støylemyrane, Sandsøya 14-21.mai 2013
Denne songaren har flytta ein del rundt. I natt som var, var den nok ein gong
på plass der eg ringmerka fuglen den 14.mai.

3
Grashoppesongar 2K+ M, Leina og Evja, Sandsøya 17-18.mai 2013
Denne songaren har truleg trekt vidare. Den forflytta seg frå lokaliteten der
den blei merka den 17.mai til ein ny lokalitet natta etter. Natta deretter var
der ikkje teikn til liv.

4
Grashoppesongar 2K+ M, Voksa 17-21.mai 2013
Denne songaren har tilhold på ein lokalitet der det årleg er hekking av arten.
Den har faktisk allereie slutta å synge, så kanskje er det ei hoe på plass...

5
Grashoppesongar 2K+ M, Voksa 19-21.mai 2013
Denne songaren har ein litt avvikande song. Eit opptak av songen til fuglen
kan du høyre nedersit i innlegget.

6
Grashoppesongar 2K+ M, Sandshamn, Sandsøya 20-21.mai 2013
Denne songaren satt og song på ein lokalitet eg aldri tidligare hadde hatt
ein grashoppesonar innom. Noko som alltid er like kjekt.

Heilt til slutt så legg eg ut eit par lydopptak av songen til eit par grashoppesongarar. I det første opptaket høyrer du songen til songar "5". Så kan du samanlikne den med songen til songar "3". Det er nemleg stor forskjell i songen til fuglane. Der songen til songar "3" er den normale, medan songen til songar "5" er ein smule avvikane.


Grashoppesongar M (5), Voksa 19.mai 2013


Grashoppesongar M (3), Leina, Sandsøya 17.mai 2013

lørdag 11. mai 2013

Grashoppesongar, jordugle og trepiplerke m.m. Sandsøya og Voksa 08-10.05.13

Dei siste dagane har eg knapt vore innomhus. Dagane har blitt tilbrakt i felt, enten på Sandsøya og Voksa, eller på Runde. Feltsatsinga på øyane heime har i hovudsak gått til å prøve å leite opp årets første grashoppesongar. Men sjølvsagt, går ein rundt og "vasar" så kjem ein over litt av kvart. I går hadde eg blant anna øyane si første trepiplerke. Dette er ein vanleg art, men utruleg nok så har den ikkje "dumpa innom" på øyane før no. Ellers så har eg ringmerka min første møllar, samt eit par sivsongarar.

Her er nokre observasjonar frå Sandsøya og Voksa dei siste dagane:

8.mai:
kortnebbgås 3 (Våge, Sandsøya)
fjellvåk 2 ptsv (Voksa)
tårnfalk 3K+ M (Voksa)
møllar 1 2K M (Marøya)

9.mai:
islom 1 3K+ (Ved Voksa)
kortnebbgås 3 (Våge, Sandsøya)
fjellvåk 3 ptnø (Voksevegen/Voksa)
jordugle 1 (Våge, Sandsøya)
trepiplerke 1 M sy./sett (Våge, Sandsøya)
buskskvett 2 MM sy. (årets 2 første) (Sandsøya)
svartstrupe 1 F (Sandsvågen, Sandsøya)
sivsongar 2 MM (årets 2 første) (Voksa/Sandsøya)

10.mai:
kortnebbgås 3 (Våge, Sandsøya)
fjellvåk 1 ptnø (Voksa)
gjøk 1 M sy. (årets første) (Våge, Sandsøya)
tornsongar 1 M sy./sett (årets første) Våge, Sandsøya)
buskskvett  4 MM sy. (Sandsøya)
grashoppesongar 1 M (Voksa)

Her er eit dokumentasjonsbilde av øyane si første trepiplerke,
under der igjen eit bilde av fylkets første møllar for året.
Trepiplerke M, Våge/Sandsøya 10.mai 2013
Denne vart sett rastande i lag med heipiplerker. Den vart også høyrd syngande.
 
Møllar 2K M, Marøya 8.mai 2013


Endelig!
Tilbake til grashoppesongarleitinga mi. Dei siste dagane har eg som sagt brukt mykje tid, og tilbakelagt mange kilometer på leiting etter denne nattsongaren. I går (10.mai) hadde eg vore ute heile ettermiddagen, og på den siste lokaliteten som eg skulle sjekke før eg tok kvelden fikk eg endeleg svar på lydavspelinga mi. Dermed var årets første grashoppesongar på plass! Og måtte det bli mange, mange fleire. Etter å ha lokalisert fuglen blei den innfanga for ringmerking. Dermed skal det vere mulig å følge denne fuglen utover våren og sommaren visst den bestemmer seg for å bli verande.

 
Her er eit par bilder av grashoppesongaren.
Grashoppesongar 2K+ M, Voksa 10.mai 2013
Den har blitt utstyert med metallring på venstre tars
og gul fargering med talet 1 på høgre tars.

Grashoppesongar 2K+ M, Voksa 10.mai 2013
 


Eg vil også denne våren og sommaren satse på å få ringmerka flest mogleg sivsongarar på øyane. Målet i år er å få eit mest mulig korrekt antall på kor mange par med sivsongarar som hekkar her. Vidare så blir det spannande å sjå om mange av desse songarane vender tilbake seinare, og om det blir gjenfunn av dei ringmerka fuglane utanfor landets grenser.

Her er årets to første ringmerka.
Sivsongar 2K+ M, Voksa 9.mai 2013.

Sivsongar 2K+ M, Våge/Sandsøya 10.mai 2013
 
Jordugle
I Våge på Sandsøya har det dei siste par dagane blitt sett ei jordugle. I går vart den skremt opp frå ein av markane, heldigvis så flaug den ikkje langt. Den flaug nemleg og satte seg i ein bjørkeskog like ved. Der vart den utrulig nok sittande til eg fikk kome meg i bilen, og rigga meg fint på plass på bilvegen ca. 10 meter i frå ugla. Dermed vart draumen om endeleg å få gode bilder av jordugle på brikka oppfylt!

Her er eit lite utvalg av bilder.
Jordugle, Våge/Sandsøya 10.mai 2013

Jordugle, Våge/Sandsøya 10.mai 2013

Jordugle, Våge/Sandsøya 10.mai 2013


mandag 6. mai 2013

Runde 05.05.13

I går vart årets tredje feltdag på Runde unnagjort. Eg var også ein tur den 22.april, men den dagen var det ikkje fullklaff, og eg fikk egentleg ikkje gjort det eg kom dit for å gjere, nemleg lese av fargemerkte lundar. I går var det derimot bedre. Det satt nemleg inne lundar frå kl.17.30 til eg forlot staden ca. kl. 21.00. No ligg dei første og rugar, dermed kan det vere noko av forklaringa på at det var så få merka individ å sjå. Totalt vart det berre sett 25 fuglar med ringar, mot 83 fuglar på den første turen den 11.april. Men alt er bedre enn ingenting. Ellers så virkar det å vere mat i havområda rundt øya. Ved Rundebrua vart det sett eit meget respektabelt antall med måsar som låg å snappa på eit eller anna i havoverflata. Slik har det vore mins eit par veker. Så forhåpentlegvis er det fleire av sjøfuglartane på Runde som får hekkesuksess i år.

Under kan du sjå nokre bilder som blei tatt i går. Dessverre blir det veldig mange nærbilder, men
slik er det når ein berre "drassar" på eit 500mm objektiv og har lundar på ein avstand på 4-5 meter.
Lunde, Runde 5.mai 2013

Lunde, Runde 5.mai 2013

Lunde, Runde 5.mai 2013

Lunde, Runde 5.mai 2013

Lunde, Runde 5.mai 2013

Lundar, Runde 5.mai 2013
Her er "C2" nest lengst til venstre. Denne vart sett for første gongen i år.

Her er utsikta frå der eg sit og les av dei merkte lundane.
Her ser ein Fosnavåg i det fjerne.